FAQ Udlejere

Går du i overvejelser omkring udlejning af din bolig, har du formentlig mange spørgsmål, du ønsker besvaret. Ved at klikke på linket nedenfor, finder du en gennemgang af nogle af de ting, udlejere ofte spørger os om.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har øvrige spørgsmål til Phoenix Home eller ønsker en uddybning.

Du er også velkommen til at booke en gratis og uforpligtende boligbesigtigelse, hvor vi kommer ud til en gennemgang af den konkrete bolig og dine ønsker og muligheder.

 • Hvad koster det at benytte Phoenix Home?

  Boligpakke 1: Formidlingsaftale.
  Phoenix Home er først berettiget til salær, når boligen rent faktisk bliver udlejet – hverken salær eller markedsføringsbidrag skal betales, medmindre der er indgået en gældende lejeaftale. (Undtagelsen er dog, hvis aftalen opsiges før tid eller misligholdes fra udlejers side.)
  Salær for formidlingsaftalen er en engangsbetaling, der forfalder, når der er indbetalt depositum mv. og der foreligger en underskrevet lejekontrakt fra både lejer og udlejer.
  Prisen herfor er 9% af 1. års leje, dog minimum kr. 7.500,00.
  Ved lejemål, der er kortere end ét år, udgør salæret 9% af den aftalte periodes samlede lejeindtægt, dog minimum kr. 7.500,00.
  Derudover betales et markedsføringsbidrag på kr. 1.500,00.
  Både salær og markedsføringsbidrag er excl. moms.

  Boligpakke 2: Formidlingsaftale med administration.
  Udover formidling indeholder denne pakke en daglig administration af boligen, som er en løbende ydelse. Derfor er betalingen for administrations-delen ligeledes en løbende ydelse.
  Salær for formidling er som ovenfor i boligpakke 1. Dette er et engangssalær, som afregnes ved overførsel af depositum mv.
  Derudover udgør administrationssalæret 3% af den årlige husleje, så længe lejemålet løber, og opkræves månedsvis i lige store rater, dog min. kr. 6.000,00 (svarende til 500,00 pr. mdr. i 12 måneder).
  Administrationssalær er excl. moms.

  Boligpakke 3: Viceværtordninger.
  Vores viceværtordninger er niveauinddelte, således du kan vælge præcis den løsning, der passer til dit behov og dine ønsker. Vi entrerer med et professionelt firma indenfor ejendomsservice og facility management, hvilket sikrer dig og din bolig professionelle tilsyn og vurderinger hver gang.

  Betaling forfalder én gang årligt.

  Hermed specifikation og pris:

  Viceværtordning – A – (Pris: 2.950,00 excl. moms)
  Servicebesøg på ejendommen 2 gange årligt.
  4 viceværttimer inkluderet
  Phoenix Home kontakter altid udlejer inden bestilling af arbejder på dennes regning
  (Aftalen er excl. materialer og kørsel.)

  Viceværtordning – B – (Pris: 2.950,00 excl. moms)
  Servicebesøg på ejendommen 2 gange årligt.
  4 viceværttimer inkluderet
  Accept af bestilling af arbejder op til kr. 1.000,00 excl. moms på udlejers regning uden yderligere accept/godkendelse
  (Aftalen er excl. materialer og kørsel.)

  Viceværtordning – C – (Pris: 1.800,00 excl. moms)
  Servicebesøg på ejendommen 2 gange årligt.
  Ingen viceværttimer inkluderet.
  (Aftalen er excl. materialer og kørsel.)

  (OBS! Vær opmærksom på at der er fradrags-regler i forbindelse med udlejning af bolig. Kontakt SKAT eller en revisor herom)

 • Kan jeg opsige aftalen med Phoenix Home?

  Ja, alle vores aftaler kan opsiges.

  Formidlingsaftalen kan skriftligt opsiges med dags varsel. Der betales dertil et administrationssalær på kr. 4.000 excl. moms for det arbejde Phoenix Home har udført indtil da, herunder markedsføring.
  En påbegyndt administrationsordning af boligen kan skriftligt opsiges med 1 måneds varsel til d. 1. i en måned. Opsiges administrationsaftalener Phoenix Home berettiget til at fakturere udlejer op til minimumssalæret, såfremt dette ikke er opnået. Opsiges administrationsaftalen forestår Phoeinx Home ikke fraflytningssyn. 

  En viceværtordning kan skriftligt opsiges med 1 måneds varsel til d. 1. i en måned. Ubrugte viceværttimer og serviceaftaler bortfalder uden kompensation ved opsigelse af aftalen.

 • Hvad betyder ”udlejet eller gratis”?

  Du kender allerede konceptet solgt eller gratis fra ejendomsmæglere. Hos os får du konceptet i ny indpakning indenfor boligudlejning.

  Dette betyder at vi intet formidlingssalær kræver før:

  –          der er fundet en lejer, du har accepteret

  –          der er indgået en lejeaftale på vilkår, du har godkendt

  –          der er indbetalt depositum mv. som aftalt

 • Kan jeg få skattemæssig rådgivning hos Phoenix Home?

  Nej, Phoenix Home ønsker kun at tilbyde services, vi har baggrund for at kunne udføre. Derfor rådgiver vi ikke omkring skattemæssige konsekvenser af udlejningen, men henstiller til, at du kontakter en rådgiver eller SKAT med dine spørgsmål for at få en kompetent rådgivning på dette område også.

  Vi har dygtige og pålidelige folk indenfor det skattemæssige område i vores netværk og hjælper gerne med kontaktinformationer til disse. 

 • Må jeg have min bolig til salg mens formidlingsaftalen løber?

  Som hovedregel ser Phoenix Home helst, at udlejer ikke har boligen i kommission hos andre i formidlingsaftalens løb.

  Dog kan andet aftales individuelt.

 • Hvad hvis jeg selv finder en lejer til boligen, mens formidlingsaftalen løber?

  Finder du selv en lejer, kan du enten vælge at opsige formidlingsaftalen med Phoenix Home, mod et mindre administrationssalær, eller videregive oplysningerne til Phoenix Home, som forestår det videre arbejde med udarbejdelse af lejekontrakt, opkrævning af depositum mv.
  Alle lejeaftaler vi forestår er omfattet af vores ansvarsforsikring. 

  Vælger du at benytte Phoenix Homes ydelser i denne forbindelse, vil Phoenix Home være berettiget til fuldt salær.

 • Hvilken type lejere formidler Phoenix Home?

  Phoenix Home bestræber sig altid på at finde stabile lejere, der formodes at kunne opføre sig pænt og betale husleje.

  Lejerne kommer typisk gennem vores store og brede netværk indenfor større virksomheder, internationale og statslige institutioner og relocation-companies. Vi udlejer derudover også til danske private lejere, der nås gennem annoncer mv. eller som er optaget i vores lejer-kartotek. Vi gennemgår i denne forbindelse en skarp screeningsproces for at sikre det bedste match mellem dig, din bolig og en potentiel lejer.

   

 • Hvem forestår fremvisninger?

  Phoenix Home fremviser boligen til potentielle lejere.

  Er boligen beboet, kontrollerer vi selvfølgelig altid, at det aftalte tidspunkt for fremvisning også passer udlejeren/beboeren.

  Det skal understreges, at fremvisninger er altafgørende for udlejning og at fleksibilitet derfor er vigtig.

  Phoenix Home ligger gerne inde med en nøgle til brug for fremvisning. Denne opbevares naturligvis forsvarligt. 

   

 • Skal jeg, som udlejer, være til stede ved fremvisningen?

  Vores erfaring er, at lejer oftere får stillet de nødvendige afklarende spørgsmål, og vi får den mest ærlige respons, hvis udlejer ikke er til stede under fremvisningerne.

  Vi ser derfor helst, at fremvisningen foretages uden udlejers medvirken.

 • Har jeg selv indflydelse på, hvem boligen udlejes til?

  Ja. Phoenix Home fungerer som mellemmand og formidler. Derfor er det i sidste ende altid op til udlejer at acceptere og godkende lejeren.

  Det gælder ligeledes at lejevilkår altid fastsættes i samarbejde med – og godkendes af udlejer.

 • Hvor meget opkræver Phoenix Home i depositum?

  Der opkræves altid 3 måneders leje i depositum. Som udlejer bestemmer du derudover, hvorvidt der skal opkræves 1-3 måneders forudbetalt leje.

  Når depositum, og evt. forudbetalt leje, forfalder til betaling, forfalder ligeledes første måneds husleje og evt. a conto forbrug samtidig.

  Vær opmærksom på, at forudbetalt husleje ikke er lig med opkrævning af første måneds leje!

 • Hvornår opkræves depositum mv.?

  Depositum, evt. forudbetalt leje, og første måneds leje samt evt. a conto forbrug forfalder til betaling samtidig med underskrivelse af lejekontrakten. Denne udarbejdes hurtigst muligt efter, at lejer har fremsendt personoplysninger til brug for lejeaftalens udarbejdelse. 

  Der er ikke indgået en endelig aftale om leje før både betaling af ovennævnte samt underskrevet lejekontrakt (fra begge aftaleparter) er på plads. Derfor er det en sikkerhed for både lejer og udlejer, at begge disse ting sker hurtigst muligt efter aftale om leje.

  Med lejekontrakten modtager lejer en nota med angivelse af frist for betaling af depositum mv. Denne frist kan variere, men vil typisk være mellem 5-10 dage efter udsendelse af kontrakt.

 • Hvem har depositum stående i lejeperioden?

  Depositum mv. indbetales med frigørende virkning for lejer til Phoenix Home, som hurtigst muligt, og senest 5 bankdage efter at identifikation af indbetalingen er mulig, overfører beløbet til udlejer med fradrag for aftalte salær mv.

  Derfor vil udlejer altid indestå med – og hæfte for depositum i lejeperioden. Det er derfor ligeledes udlejer, der tilbagebetaler depositum, fratrukket eventuelle beløb lejer hæfter for, efter endt lejeperiode.

 • Hvorfor benytter Phoenix Home bekræftelser på leje, og hvad indebærer den?

  Phoenix Home er formidler i udlejningen. Derfor er det vigtigt, at de grundlæggende vilkår i forbindelse med lejeaftalen af et nærmere angivet lejemål er korrekt gengivet fra lejer til udlejer. Phoenix Home benytter bekræftelser, som gengiver vilkår som lejeperiode, husleje (excl. forbrug) og bindingsperiode, 100 % efter lejers ønsker, ligesom en bekræftelse også anses som lejers tilbud udlejer. Dermed er aftalen om leje bindende, såfremt udlejer accepterer.

  (Bindinger benyttes udelukkende i tidsbegrænsede lejeaftaler)

 • Hvad indebærer en bindingsperiode?

  I de fleste tilfælde er vores lejekontrakter tidsbegrænsede med gyldig begrundelse herfor. Normalvis kan den tidsbegrænsede lejekontrakt ikke opsiges, hverken af lejer eller udlejer, med mindre andet er fremført i kontrakten, eller hvis den fastsatte lejeperiode er under et år.

  Dog indeholder de fleste af vores lejekontrakter en aftale om mulighed for lejers opsigelse efter en given bindingsperiode, oftest 9 måneder. Efter disse 9 måneder vil lejer kunne opsige lejeaftalen med almindeligt varsel – 3 måneder til d. 1. i en måned.

  Det kan være muligt at forespørge og aftale andre bindingsperioder.

  Kontrakten kan ikke opsiges af udlejer i den aftalte lejeperiode

 • Hvad betyder diplomatklausul?

  Indsættes en diplomatklausul i lejekontrakten er lejer som udgangspunkt bundet til lejemålet, og lejeretlige forpligtelser vedrørende denne, i hele lejeperioden. Dog indsættes der en aftale om, at lejer til enhver tid kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel til d. 1. i en måned, i tilfælde af at lejers ansættelses- og personforhold ændrer sig væsentligt som følge af forhold, lejer ikke var bekendt med ved lejeaftalens indgåelse. 

  Diplomatklausulen er et krav ifølge dansk ret og en nødvendighed i de fleste tilfælde, hvis vi entrerer med expats fra internationale selskaber.

   

 • Hvad er en ind- og udflytningsgennemgang, og hvorfor er den vigtig?

  Et ind- og fraflytningssyn er en minituøs gennemgang af lejemålet med det formål at dokumentere lejemålets stand på hhv. ind- og fraflytningstidspunktet. Dette skal sikre enighed omkring afleveringen og medvirke til at ingen af parterne kommer til at hæfte for mere end det, der tilkommer dem.

  Phoenix Home råder altid til, at der foretages ind- og fraflytningsgennemgange i lejemålet. Derudover er det med den nye lejelovs ikræfttræden pr. 1. juli 2015 blevet et krav at foretage ind- og fraflytningssyn, såfremt man udlejer mere end 1 lejemål. 

  Som supplement til rapporterne har lejer ifølge dansk lovgivning 14 dage fra nøgleoverdragelsen til at underrette udlejer om fejl og mangler i lejemålet, som opdages indenfor denne periode, men ikke er anført i indflytningsrapporten.

  Ligeledes har udlejer 2 uger fra fraflytningsdagen til at gøre krav mod lejer, hvis denne finder fejl og mangler i lejemålet, lejer burde hæfte for. 

  Phoenix Home har både uddannelse og ekspertise indenfor ind- og fraflytningssyn. Vi benytter Ejendomsforeningen Danmarks rapporter samt vejledninger og foreskrifter for at sikre vores kunder bedst muligt.

  Vi varetager syn på alle vores boliger med administrationsordning, men synene kan ligeledes købes som særskilte ydelser. 

 • Hvad er et nyistandsat lejemål?

  Et lejemål anses som nyistandsat, når alle flader i lejemålet fremstår nymalede og eventuelle trægulve fremstår nyslebne (mellemslibning) og behandlede. Der må i øvrigt ikke være væsentlige mangler ved det lejede.

  Er forholdene ikke som ovenfor beskrevet, kan lejemålet ikke anses som nyistandsat.

  OBS! D. 1. juli 2015 trådte en ny lejelov i kraft hvori man ændrede kravet om nyistandsættelse ved fraflytning til et krav om normalistandsættelse. Ændringen bevirker, at lejeren, der har indgået en lejeaftale på et nyistandsat lejemål efter d. 1. juli 2015, ikke ubetinget kan afkræves at nystandsætte lejemålet ved fraflytning, men at istandsættelseskravet afhænger af lejemålets stand ved indflytning samt en konkret vurdering af behovet for istandsættelse på fraflytningstidspunktet.

  Det er med denne ændring blevet endnu vigtigere end tidligere at dokumentere standen af lejemålet ved ind- og fraflytning.

  Phoenix Home har både uddannelse og ekspertise indenfor ind- og fraflytningssyn. Vi varetager syn på alle vores boliger med administrationsordning, men synene kan ligeledes købes som særskilte ydelser. 

 • Hvilken stand kan man kræve af et uistandsat lejemål?

  Det er meget forskelligt, hvilken stand man kan forvente, når der er tale om uistandsatte lejemål. Det kræves altid at lejemålene overdrages i pæn og velvedligeholdt stand ved både ind- og udflytning, men lejer du et uistandsat lejemål, kan du normalvis forvente, at den generelle stand er, som det lejede fremstod på den tidligere fremvisning. 

  Der kan dog være forhold, der er aftalt i lejekontrakten, herunder bl.a. at nogle flader er malede eller lign.

  Når du lejer et uistandsat lejemål, er det specielt vigtigt, at der bliver udarbejdet et god og gyldig indflytningsrapport, som kan dokumentere standen ved indflytning, da du ligeledes skal aflevere lejemålet i samme stand ved fraflytning.

  Der kan eventuelt tilkøbes en kompetent gennemgang (inkl. rapport og billedmateriale)hos Phoenix Home.

 • Hvem forsikrer lejemålet?

  Det er altid udlejer, der forsikrer selve ejendommen.

  Lejer forsikrer eget indbo.

  Der er stor forskel på forsikringsselskabernes holdning til forsikring af indbo i en udlejet møbleret bolig. Udlejer opfordres derfor altid til at rådføre sig med eget forsikringsselskab i denne forbindelse. 

Copyright © - Phoenix Home 2022Design by Inmedia